RBAINFORMACJA PRAWNA


___________________________________________________________________________________


1) Właściciel witryny internetowejRBA Coleccionables, S.A.U, (zwana dalej Spółką) jest hiszpańską spółką handlową z siedzibą przy Avenida Diagonal, 189, 189, 08018 w Barcelonie, nr identyfikacji podatkowej (Tax Id) A-78.898.350, wpisaną do Rejestru Handlowego w Barcelonie, Tom 26619, folio 179, strona nr B-107644, 1. wpis.

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem

Kolekcja „ Owady, pajęczaki i inne robaki”
PP Włocławek C322 BURDA Media Polska sp. z o.o. ul. Duninowska 9A 87-823 WŁOCŁAWEK.


2) Zgoda UżytkownikaNiniejsze warunki użytkowania (zwane dalej Informacją Prawną) określają sposób dostępu i korzystania z Witryny internetowej, udostępnionej przez Spółkę użytkownikom sieci Internet. Korzystanie z Witryny internetowej oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody bez żadnych zastrzeżeń na warunki określone w Informacji prawnej.

Spółka zastrzega sobie prawo do udostępniania lub dostarczania za pośrednictwem Witryny internetowej usług, z których zasady korzystania mogą być uregulowane innymi niż przedstawione w Informacji prawnej warunkami. W takim przypadku, Użytkownik będzie poinformowany za każdym razem o zmianie tychże warunków.


3) Dostęp do Witryny oraz hasłaCo do zasady, Użytkownik nie musi dokonywać subskrypcji ani rejestrować się, w celu uzyskania dostępu do Witryny, z zastrzeżeniem sytuacji, w których subskrypcja lub/i rejestracja są konieczne w celu użytkowania niektórych usług oraz dostępu do niektórych treści.

Dane osobowe udostępnione poprzez rejestrację i/lub subskrypcję są chronione hasłem wybranym samodzielnie przez Użytkownika. Użytkownik podejmuje wszelkie działania w celu ochrony tajemnicy hasła oraz zapobiegnięcia użyciu hasła przez nieuprawnione do tego osoby trzecie. Użytkownik zobowiązuje się bez zbędnej zwłoki poinformować Spółkę, w przypadku powzięcia wiadomości o nieuprawnionym użytkowaniu jego konta lub każdym innym naruszeniu bezpieczeństwa usług albo treści dostępnych na Witrynie, niezwłocznie po powzięciu tej wiadomości.

Spółka podejmuje środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zagwarantowania ochrony danych osobowych i zapobieżenia ich zmianie, utracie oraz nieuprawnionemu dostępowi i/lub przetwarzaniu, biorąc pod uwagę aktualny stan techniczny, charakter przechowywanych danych oraz ryzyko na jakie mogą być narażone. Wszystkie te działania prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za ujawnienie danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, w przypadkach, w których przyczyn ujawnienia danych nie można jednoznacznie przypisać Spółce, ani za dalsze wykorzystywanie tychże danych przez osoby trzecie niezwiązane ze Spółką.


4) Odpowiednie korzystanie z WitrynyUżytkownik zobowiązuje się korzystać z Witryny oraz umieszczonych na niej treści i dostępnych usług zgodnie z przepisami prawa, niniejszą Informacją prawną, w zgodzie z dobrymi zwyczajami i przyjętymi regułami oraz w zgodzie z porządkiem publicznym. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z Witryny oraz umieszczonych na niej treści i dostępnych usług w celach albo w z zamiarem osiągnięcia celów zabronionych przez prawo, w jakikolwiek sposób sprzecznych z treścią niniejszej Informacji prawnej, w sposób naruszający prawa lub interesy osób trzecich, ani w sposób, który jakkolwiek mógłby uszkodzić, uczynić bezużyteczną, utrudnić dostęp lub uszkodzić w inny sposób Witrynę oraz umieszczone na niej treści i dostępne usługi, lub w jakikolwiek sposób zakłócić normalne korzystanie z Witryny oraz umieszczonych na niej treści i dostępnych usług przez innych Użytkowników.

Ponadto, Użytkownik zobowiązuje się nie niszczyć, nie zmieniać, nie czynić bezużytecznymi oraz nie uszkadzać w jakikolwiek inny sposób danych, programów lub dokumentów elektronicznych odnalezionych na witrynie.

Użytkownik zobowiązuje się nie utrudniać dostępu innym Użytkownikom poprzez nadmierne wykorzystywanie zasobów informatycznych (computer resources), za pomocą których Spółka zapewnia dostęp do Witryny oraz innych usług, oraz nie podejmować jakichkolwiek działań, które mogłyby uszkodzić, utrudnić działanie lub spowodować błędy w działaniu tychże zasobów, Witryny oraz innych usług.

Użytkownik zobowiązuje się nie wprowadzać programów, wirusów, makro, apletów, kontrolek i komponentów ActiveX ani żadnych innych narzędzi logicznych lub innych ciągów znaków, które powodują lub mogą powodować zmiany w systemach komputerowych Spółki lub osób trzecich albo czynić je podatnymi na jakiekolwiek zmiany.


5) Odnośniki do innych stron i witrynNiniejsza Informacja prawna ma zastosowanie wyłącznie do Witryny Spółki i dostępnych na niej treści. Informacja prawna nie ma zastosowania w przypadku odnośników (linków) ani witryn należących do osób trzecich, dostępnych za pośrednictwem tej Witryny.

Adresy docelowe tychże odnośników (linków) nie podlegają kontroli Spółki. Spółka nie jest odpowiedzialna za jakiekolwiek treści pozyskane poprzez te odnośniki, za żadne odnośniki zamieszczone na witrynie, do której dostęp uzyskano poprzez Witrynę Spółki, ani za żadne zmiany i aktualizacje tychże witryn i stron.

Odnośniki (linki) są zamieszczone przez Spółkę wyłącznie w celu poinformowania Użytkownika o istnieniu innych źródeł informacji na niektóre tematy. Zamieszczenie takiego odnośnika nie oznacza wyrażenia aprobaty przez Spółkę wobec witryny, do której taki odnośnik prowadzi.


6) Prawa autorskie i własność przemysłowaWszelkie treści zamieszczone na tej Witrynie należą do wyłącznej własności Spółki, o ile nie zaznaczono inaczej. Treści te obejmują w szczególności: szatę graficzną, kod źródłowy, logo, teksty, grafikę, ilustracje, fotografie oraz inne elementy obecne na Witrynie.

Ponadto, nazwy handlowe, znaki towarowe i inne znaki charakterystyczne dostępne na Witrynie podlegają ochronie prawnej.

Spółka nie udziela Użytkownikowi żadnych pozwoleń, licencji ani autoryzacji na użytkowanie treści, co do których dysponuje prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej, ani jakimikolwiek innymi prawami do Witryny i dostępnych na niej treści i usług.

Użytkownik jest świadomy tego, że powielanie, rozpowszechnianie, wykorzystywanie w celach marketingowych, przetwarzanie lub korzystanie w jakikolwiek inny sposób, w jakiejkolwiek formie, z całości lub części treści dostępnych na Witrynie stanowi naruszenie praw autorskich, prawa własności przemysłowej i praw pokrewnych Spółki lub innej osoby, której te prawa przysługują.


7) Forum i blogiSpółka oferuje Użytkownikom możliwość dodawania komentarzy oraz nadsyłania fotografii, celem ich zamieszczenia w odpowiednich miejscach, a także możliwość uczestniczenia w forach dyskusyjnych i konwersacjach z innymi Użytkownikami.

Zamieszczanie komentarzy oraz fotografii jest regulowane przez niniejszą Informację prawną.

Autor komentarza lub osoba nadsyłająca fotografii ponosi za nie odpowiedzialność. Wspomniane komentarze i fotografie nie przedstawiają stanowiska Spółki; Spółka w żaden sposób nie określa swojego stosunku wobec tychże.

Spółka nie jest odpowiedzialna, za wyjątkiem przypadków określonych przez prawo, za błędy, nieścisłości i brak dokładności, które mogą być zawarte w komentarzach i/lub fotografiach, jak również za jakiekolwiek szkody i straty, które mogły by wyniknąć z zamieszczenia komentarzy i/lub zdjęć na Forum dyskusyjnym albo innych sekcjach Witryny, które pozwalają na zamieszczanie tego typu treści.

Poprzez nadesłanie tekstu i/lub fotografii, Użytkownik udziela Spółce prawa do powielania, użytkowania, rozpowszechniania, podania do wiadomości publicznej oraz jakiejkolwiek innej działalności związanej z nimi, w szczególności, lecz nie tylko, w formacie elektronicznym, na nośniku papierowym lub na nośniku cyfrowym. W szczególności, prawa te mogą być wykonywane poprzez umieszczenie tekstu i/lub fotografii na Witrynie internetowej, w sposób widoczny dla innych Użytkowników.

Spółka oświadcza, że przysługują jej prawa do tekstu oraz fotografii zamieszczonych na Witrynie, lub że uzyskała odpowiednie prawa lub zgody od osoby, której przysługują prawa co do tekstu i/lub zdjęć, na zamieszczenie ich na Witrynie internetowej.

Spółka nie będzie odpowiadać, za wyjątkiem sytuacji określonych przez prawo, za jakiekolwiek szkody i straty spowodowane użytkowaniem, powielaniem, rozpowszechnianiem, podaniem do wiadomości publicznej lub jakąkolwiek inną czynnością, wykorzystującą teksty i/lub fotografie chronione przez prawa autorskie przysługujące osobom trzecim, w sytuacjach, w których Użytkownik nie uzyskał uprzednio wymaganej zgody na dokonane lub zamierzone użycie tychże.

Ponadto, Spółka zastrzega sobie prawo do jednostronnego usunięcia komentarzy oraz fotografii, jeśli istnieją przesłanki by stwierdzić, że wspomniane treści naruszają prawo lub naruszają prawa osób trzecich, albo jeśli są wykorzystywane w celach reklamowych (spam). Spółka może także usunąć zamieszczone komentarze i/lub fotografie w każdym wypadku, w którym uzna to za stosowne.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za informacje nadesłane przez Użytkownika, jeśli w rzeczywistości nie posiada wiedzy, że przechowywane informacje są sprzeczne z prawem lub naruszają dobra lub prawa przysługujące osobie trzeciej, stanowiące podstawę do odszkodowania. W przypadku powzięcia wiadomości przez Spółkę o tym, że przechowuje ona wspomniane informacje, Spółka podejmie się działań z należytą starannością, celem usunięcia tychże informacji lub uniemożliwienia dostępu do nich.


W każdym wypadku, aby zgłosić uwagi lub żądania odnośnie do treści zamieszczonych w jakimkolwiek miejscu Witryny, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: juridico@rba.es


8) Portale społecznościoweUżytkownik może obserwować profile prowadzonych przez Spółkę na wielu portalach społecznościowych. Użytkownik, który zostaje fanem albo obserwatorem na którymkolwiek z tych portali, zgadza się na zasady korzystania z tych serwisów oraz odpowiednio ich polityki prywatności.

9) Ochrona danych osobowychUżytkownik może udostępniać swoje dane osobowe Spółce za pomocą różnych, koniecznych do realizacji określonych celów formularzy, które stanowią integralną część Witryny. Jednym z tych formularzy jest informacja prawna dotycząca danych osobowych, zgodna z wymogami odnośnie do ochrony danych określonymi przez obowiązujące prawo.

Zalecamy Państwu dokładne zapoznanie się z tymi informacjami prawnymi przed udostępnieniem Państwa danych osobowych.

Co do zasady, Państwa dane osobowe będą zgromadzone w pliku zarządzanym przez spółkę z sektora wydawniczego RBA COLECCIONABLES, S.A.U, i będą przetwarzane w celach, zgodnie z którymi zostały przez Państwa udostępnione, lub w celu wysyłania informacji marketingowych o produktach, w przypadku, gdy wyrazili Państwo na to zgodę.

Spółka RBA COLECCIONABLES, S.A.U. ma swoją siedzibę przy Avda. Diagonal, 189, 08018, Barcelona. Mogą Państwo korzystać ze swoich praw do dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia zakresu przetwarzania, przenoszenia danych, a także do wycofania zgody udzielonej na wysyłanie informacji marketingowych, wysyłając list na adres:

Kolekcja „ Owady, pajęczaki i inne robaki”
PP Włocławek C322 BURDA Media Polska sp. z o.o. ul. Duninowska 9A 87-823 WŁOCŁAWEK.

Ponadto, w każdej otrzymanej wiadomości e-mail będzie znajdować się odnośnik umożliwiający wypisanie się z prowadzonej listy mailingowej.

RBA Coleccionables podejmuje się działań o charakterze technicznym i organizacyjnym, mających na celu zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, zapobiec ich zmianie, utracie lub nieuprawnionemu dostępowi do nich, biorąc pod uwagę aktualny stan techniczny, charakter przechowywanych danych oraz ryzyko na jakie mogą być narażone, zgodnie z właściwymi przepisami.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności.


10) Zmiany w warunkach korzystania z WitrynySpółka zastrzega sobie prawo do okresowego rozszerzenia, zmiany lub uaktualnienia warunków korzystania z Witryny zawartych w Informacji prawej. Z tego powodu zaleca się, aby Użytkownicy od czasu do czasu zapoznawali się z należytą dokładnością z jej treścią.

11) Właściwe prawo i jurysdykcjaStosunki pomiędzy Spółką a Użytkownikiem podlegają regulacji przez obowiązujące prawo Królestwa Hiszpanii. W przypadku powstania sporu właściwe do jego rozpatrzenia będą Sądy i Trybunały właściwe ze względu na miejsce zamieszkania Użytkownika.

Spółka będzie egzekwować każde przypadki niezastosowania się do niniejszych warunków oraz jakiegokolwiek niewłaściwego użycia Witryny, poprzez występowanie w sprawach cywilnych i karnych, w sposób przewidziany przez prawo.

12) Internetowe rozstrzyganie sporów (Online Dispute Resolution)W odniesieniu do metody internetowego rozstrzygania sporów (Online Dispute Resolution – ODR), w związku z art. 14. ust. 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013, informujemy, że strona internetowa, za pośrednictwem której konsumenci mogą zgłaszać swoje roszczenia, jest dostępna pod następującym adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

13) Polityka plików „cookie”Informujemy, że ta Witryna korzysta z „cookie”. „Cookie” to małe pliki tekstowe, instalowane na przeglądarce Użytkownika. Mają na celu poprawić przeglądanie stron internetowych, umożliwiając na przykład dostęp zarejestrowanym wcześniej Użytkownikom do zastrzeżonych wyłącznie dla nich części witryn, usług, promocji i konkursów, bez konieczności powtórnego rejestrowania się przy każdym odwiedzeniu Witryny. Pliki „cookie” mogą być także wykorzystywane do mierzenia zasięgu witryny, parametrów handlowych oraz dotyczących przeglądania strony, czasu trwania sesji oraz w celu monitorowania liczby wizyt na stronie internetowej.

Pliki „cookie” instalowane przez tę Witrynę mogą być zarówno „cookie” sesyjnymi, jak i „cookie” trwałymi. „Cookie” sesyjne, to „cookie”, które są automatycznie usuwane wraz z zamknięciem przeglądarki, podczas gdy „cookie” trwałe są instalowane na dłuższy niż „cookie” sesyjne, określony czas. Naszymi plikami „cookie” nazywamy te „cookie”, które są instalowane przez Spółkę, podczas gdy „cookie” pochodzącymi od osób trzecich są pliki „cookie” instalowane przez zewnętrznych usługodawców, z którymi podpisano stosowne umowy.

Poniżej zamieszczamy szczegóły dotyczące plików „cookie” używanych przez tę Witrynę:

„Cookie” techniczne

„Cookie” techniczne są konieczne dla poprawnego funkcjonowania Witryny, na przykład poprzez umożliwianie uwierzytelnienia lub utrzymania sesji zarejestrowanego na Witrynie Użytkownika. Wyłączenie tych „cookie” może spowodować, że Witryna nie będzie działać prawidłowo.„Cookie” portali społecznościowych


Aby umożliwić Użytkownikowi udostępnianie treści Witryny na portalach społecznościowych, na Witrynie zostały zamieszczone specjalne przyciski. Obecność tych przycisków może oznaczać, że portal społecznościowy do którego prowadzi taki przycisk, może w celu rozpoczęcia oraz utrzymania sesji, jak również kontroli liczby odwiedzin danej strony i liczby udostępnień, instalować na przeglądarce Użytkownika pliki „cookie”. Te pliki nie są w żaden sposób pod kontrolą Spółki. Z tego powodu zaleca się, aby Użytkownicy regularnie sprawdzali polityki prywatności i polityki plików „cookie” tychże portali społecznościowych, oraz jeśli to możliwe, zmienili swoje ustawienia prywatności na każdym z tychże portali, w celu ograniczenia możliwych nadużyć i dostosowania tych ustawień do swoich własnych potrzeb i w zgodzie z własnymi interesami.„Cookie” reklamowe

„Cookie” reklamowe umożliwiają efektywne zarządzanie przestrzeniami reklamowymi zamieszczonymi na Witrynie lub w aplikacji umożliwiającej korzystanie z usług. Umożliwiają dostosowanie treści reklamowych do preferencji Użytkownika oraz zapobieganie wyświetlania reklam, które Użytkownik już widział.

  • DoubleClick / AdSense (Google). Więcej informacji: https://support.google.com/adsense/answer/2839090?hl=es


  • Użytkownik może zmieniać ustawienia swojej przeglądarki w celu kontroli instalowanych plików „cookie” lub zapobieżenia ich instalacji. Wyłączenie plików „cookie” może jednak spowodować, że Witryna nie będzie działać prawidłowo. Prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi w instrukcji obsługi Państwa przeglądarki internetowej. Ponadto, Użytkownik może w zależności od przeglądarki, z której korzysta, skorzystać z jednej z następujących funkcji, aby ograniczyć liczbę instalowanych plików „cookie” lub zasięg ich działania: